การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

Posted on

การพนัน การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ เป็นบทบัญญัติที่ใช้อุดช่องว่างสำหรับการพนันอื่นใดที่ไม่มีระบุไว้ในบัญชี ก. หรือบัญชี ข. หรือไม่มีลักษณะคล้ายกับบัญชี ก. หรือบัญชี ข. หรือที่ยังไม่มีกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้ กล่าวคือ เป็นการกำหนดเผื่อเอาไว้ในอนาคต หากมีการเล่นอื่นใดนอกจากบัญชี ก. หรือบัญชี ข. หรือไม่มีลักษณะคล้ายกับบัญชีทั้งสองนั้น ถ้ามีผู้เล่นจะอ้างว่าไม่มีกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ไม่ได้ ดังนั้น การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ จึงเป็นการเล่นที่ไม่มีกฎหมายหรือกฎกระทรวงระบุชื่อไว้ หรือเล่น กันอย่างไร หรือพนันกันโดยวิธีใด จึงเป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องบรรยายไปในฟ้องให้ศาลและจำเลยเข้าใจ การเล่นสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ ตามมาตรา 9 jumbo jili เป็นบทบัญญัติพิเศษเฉพาะของการเล่นที่ต้องเสี่ยงโชค ซึ่งต่างจากการเล่นเสี่ยงโชคที่เป็นการให้รางวัลตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ตรงที่การเล่นเสี่ยงโชคตามที่บัญญัติในมาตรา 9…

การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล

Posted on

การพนัน การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัลเป็นการเล่นที่มีการเสี่ยงโชค และได้รางวัลจากการเสี่ยงโชคนั้นซึ่งไม่ใช่การพนันโดยแท้จริง ได้แก่ การเล่นหมายเลข 5 ถึง 15 แห่งบัญชี ข.ได้แก่การชี้รูป โยนห่วง โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ ตกเบ็ด จับสลากโดยวิธีต่างๆ ยิงเป้า ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งอื่นใด เต๋าข้ามด่าน หมากแกว หมากหัวแดง บิงโก ซึ่งล้วนแต่เป็นการเล่นที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงโชคเพื่อรับรางวัล โดยผู้เล่นมิได้มีความตั้งใจพนันขันต่อเพื่อเอาชนะกันและกัน เยี่ยงการพนันโดยทั่วๆ ไป กฎหมายจึงกำหนดไว้เป็นพิเศษดังนี้-ผู้จัดให้มีการเล่นหรือผู้เล่นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้-ห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานที่มีงานหรือการเล่น หรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่น jumbo jili การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ไม่ถือว่าเป็นการเล่นการพนัน แต่เป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 กล่าวคือต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา…

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

Posted on

คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติการออกสลากกินแบ่งหรือออกสลาก กินรวบตามความในมาตรา 854 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเมื่อผู้จัดให้ มีการเล่นรายใดได้รับอำนาจหรือสัตยาบันจากรัฐบาลแล้ว สัญญาก็ผูกพันกันและฟ้องบังคับการได้ เช่น1.การอนุมัติให้ออกสลากงวดพิเศษของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้าง “ตึกกัลยาณิวัฒนา” พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้เป็นกรณีพิเศษ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ (มติเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2537)2.การอนุมัติให้ออกสลากกินแบ่งกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 18 ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 โดยให้ประสานการดำเนินงานกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไป กับให้กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงเพื่อลดหย่อนอันตราภาษีที่จัดเก็บตามกฎหมายการพนัน ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้กระทรวงการคลังออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่มตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (มติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2537)3.การอนุมัติให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกสลากงวดพิเศษ เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา เป็นเงิน 403,160,000 บาท ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2523 เรื่อง การยกเว้นภาษีอากรกรณีสลากการกุศลของกองทัพอากาศ…

ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Posted on

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เคยมีคำวินิจฉัยในประเด็นปัญหาตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 โดยสรุปมีประเด็น ดังนี้1.เรื่อง การตีความปัญหาการแจกรูปภาพและหมุนรางวัลของธนาคารออมสินว่าเป็นการพนันประเภทสลากกินรวบหรือไม่ (เรื่องเสร็จที่ 130/2513)คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ 3) ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า อันการพนันสลากกินรวบนั้นจะต้องประกอบด้วยลักษณะดังนี้ คือ1.มีการขายสลาก2.ผู้ซื้อสลากนั้นต้องเสี่ยงต่อการเสียประโยชน์ คือค่าซื้อสลากนั้นเพื่อการที่อาจจะได้รับประโยชน์มากกว่าจำนวนที่ตนซื้อสลากนั้น แต่ลักษณะกิจการของธนาคารออมสินหาเป็นดังเช่นว่านี้ไม่กล่าวคือ ในประการแรกธนาคารออมสินมิได้พิมพ์รูปภาพออกขาย หากแต่เป็นการแถมพกให้แก่เด็กผู้มาฝากเงิน ประโยชน์ที่ธนาคารออมสินจะได้รับจากการฝากเงินนั้นมิได้นอกเหนือไปกว่ากรณีอื่นตามปกติ และยังต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเท่าบุคคลทั่วๆ ไป ที่ฝากเงินในประเภทเดียวกัน ไม่ว่าเด็กผู้ฝากเงินนั้นจะถูกรางวัลหรือไม่ ในประการที่สอง เด็กผู้ฝากเงินไม่มีทางที่จะเสี่ยงต่อการเสียประโยชน์ เพราะมีสิทธิที่จะได้ทั้งเงินและดอกเบี้ยคืน นอกจากนั้นในระหว่างเวลา 1 ปีดังกล่าว เด็กผู้ฝากเงินจะถอนเงินของตนคืนเสียเมื่อใดก็ได้ การเสี่ยงโชคหากจะพึงมีในที่นี้ย่อมเป็นการเสี่ยงที่จะได้ประโยชน์ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากประโยชน์อันจะพึงมีพึงได้ตามปกติ มิใช่เป็นการเสี่ยงต่อการที่จะเสียประโยชน์แต่อย่างใด ดังนั้น จึงเห็นว่ากิจการดังกล่าวของธนาคารออมสินหาเป็นการพนันประเภทสลากกินรวบไม่ หากแต่เป็นการแถมพกโดยวิธีเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งเท่านั้น jumbo jili…