คำพิพากษาของศาลฎีกา

Posted on

การพนันคำพิพากษาของศาลฎีกาศาลฎีกาได้เคยมีคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการพนันตามพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนันไว้ ดังนี้คำพิพากษาฎีกาที่ 1028/2531การเล่นการพนันบิลเลียดเพื่อความรื่นเริงในสมาคมที่สมาคมผู้ร้องซึ่งมีโต๊ะบิลเลียดทั้งหมด 5 โต๊ะเรียกเก็บค่าเกมตามสมควร ย่อมอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงที่ให้จัดขึ้นได้ โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตอันสามารถเล่นการพนันกันได้ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 วรรคสาม โต๊ะบิลเลียด ลูกบิลเลียดและไม้คิวของกลางที่ผู้ร้องขอคืน จึงไม่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นการพนันโดยขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งมาตรา 10 วรรคสอง บัญญัติให้ศาลมีอำนาจริบได้ jumbo jili คำพิพากษาฎีกาที่ 2137/2531เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเพียงเครื่องรับภาพการแข่งขันชกมวยจากสถานีโทรทัศน์ซึ่งเป็นผู้ส่งภาพนั้นมาเท่านั้น การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้ดูโทรทัศน์ท้าพนัน ผลของการแข่งขันชกมวย หาทำให้เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันชกมวย ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติการพนันโดยแท้จริงไม่คำพิพากษาฎีกาที่ 4272/2531คดีก่อนนอกจากศาลลงโทษปรับจำเลยแล้ว ยังลงโทษจำคุกจำเลย แต่รอการลงโทษไว้อีกด้วย แม้จำเลยชำระค่าปรับแล้วก็ถือไม่ได้ว่า จำเลยพ้นโทษแล้วมากระทำผิดครั้งนี้อีก จึงเพิ่มโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478มาตรา…

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Posted on

การประมวลคำกฎหมายจากราชกิจจานุเบกษา คำว่า “พนัน” ผู้จัดทำได้รวบรวมกฎหมายเฉพาะกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ซึ่งประกอบด้วยพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องและมีความสัมพันธ์กับคำว่า “พนัน” อีก 1 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 แต่โดยที่กฎหมายได้กำหนดให้การเล่นไพ่เป็นความผิดที่เกี่ยวกับการพนันตามพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 เนื่องจากมีการใช้ไพ่เป็นอุปกรณ์ในการเล่นการพนันตามที่ระบุไว้ในบัญชี ก. ลำดับที่ 9 และบัญชี ข. ลำดับที่ 21 ท้ายพระราชบัญญัติการพะนันฯ jumbo jili ดังนั้น พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 จึงไม่ใช่กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการพนันโดยตรง ผู้เรียบเรียงจึงไม่ได้นำพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช…

การฟ้องคดีการพนัน

Posted on

การฟ้องคดีเกี่ยวกับความผิดการพนัน รัฐเป็นผู้เสียหายเนื่องจากความผิดการพนันเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน เอกชนไม่ใช่ผู้เสียหาย รัฐโดยอัยการจึงมีอำนาจฟ้องคดีการพนันได้แต่ผู้เดียว ซึ่งการฟ้องคดีการพนันจะยึดหลักการฟ้องคดีอาญาทั่วๆ ไป ตามมาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กล่าวคือ ฟ้องต้องทำเป็นหนังสือ jumbo jili การเมือง สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ จักรพรรดิตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ประเทศญี่ปุ่นมีรูปแบบรัฐเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยที่จักรพรรดิมีพระราชอำนาจจำกัด ทรงเป็นประมุขในทางพิธีการ ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า ทรงเป็น “สัญลักษณ์แห่งรัฐและความสามัคคีของประชาชน” นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจบริหาร ส่วนอำนาจอธิปไตยเป็นของชาวญี่ปุ่น อาคารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ ตั้งอยู่ในชิโยะดะ กรุงโตเกียว สภาฯ ใช้ระบบระบบสองสภา ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร (ญี่ปุ่น:…

โทษและการเพิ่มโทษ

Posted on

การพนัน โทษและการเพิ่มโทษ โทษ พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 9 ตรี , มาตรา 10 , มาตรา 11 , มาตรา 12 , มาตรา 13 และมาตรา 14 สามารถแบ่งแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ การเรียกคืนใบอนุญาตตามมาตรา 11 เมื่อมีเหตุสมควรเชื่อว่าผู้รับใบอนุญาตกระทำการละเมิดพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ โทษอาญาทั่วไป คือจำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สินตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยโทษสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันมีดังนี้…

ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน

Posted on

การพนัน ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน มาตรา 16 และมาตรา 16 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องเสียภาษีในการเล่นบางชนิดตามที่มีอยู่ในบัญชี ข. โดยคิดเพิ่มจากค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต และกำหนดภาระภาษีและเงินค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต หมายเลข 16 – 20 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดตามสภาพแห่งท้องถิ่นได้ ซึ่งต่อมาได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังจะอธิบายต่อไปนี้ ภาษีการพนัน คือ ภาษีที่ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องเสียในการเล่นการพนันบางชนิดตามที่มีอยู่ในบัญชี ข. โดยกำหนดไว้ในข้อ 12 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ….

แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต

Posted on

1.ห้ามมิให้เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือการเล่นการพนันอื่นใดที่รัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวงระบุห้ามไว้ (ในบัญชี ก.)2.เมื่อรัฐบาลเห็นว่า การเล่นตามบัญชี ก. สถานที่ใดสมควรออกใบอนุญาตภายใต้เงื่อนไขใดๆ ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้โดยออกพระราชกฤษฎีกา ซึ่งการเล่นจะต้องเล่นในสถานกาสิโนของรัฐบาล3.การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือการเล่นการพนันอื่นใดที่รัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยตรงหรืออ้อมได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีหรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต4.การเล่นที่มีชื่อระบุไว้ในบัญชี ข. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งผู้จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดที่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือการเล่นตามกฎกระทรวงระบุไว้ให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตนั้น มีผลทำให้ผู้ที่เข้าเล่นในวงการเล่นดังกล่าวสามารถเล่นได้โดยชอบ5.การเล่นที่ได้รับอนุญาตจัดให้มีการเล่นได้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ที่เข้าเล่นในวงการเล่นดังกล่าวมีสิทธิที่จะเล่นพนันได้โดยชอบกฎหมาย ผู้จัดให้มีการเล่นรับผิดชอบเพียงมีการเล่นที่พลิกแพลงไปจากการเล่นที่ตนขออนุญาตจากทางราชการ การเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือกฎกระทรวงหรือข้อความในใบอนุญาต ผู้เข้าเล่นจะต้องรับผิดชอบ jumbo jili ยุคใหม่สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ มีการฟื้นฟูการปกครองแบบจักรวรรดิในช่วงปลายรัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2397 พลเรือจัตวา แมทธิว ซี. เพอร์รี และ “เรือดำ” แห่งกองทัพเรือสหรัฐบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศต่อโลกภายนอกด้วยสนธิสัญญาคานางาวะ สนธิสัญญาคล้ายกันกับประเทศตะวันตกในยุคบะกุมะสึนำมาซึ่งวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมือง…