ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน

Posted on

ทรัพย์สินตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 ที่กฎหมายบัญญัติให้สามารถริบได้นั้น สามารถแยกได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้ทรัพย์สินพนันหรือสินพนัน คือ ทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งการแพ้ชนะกัน เช่น เงินหรือทรัพย์สิน ถ้าจับทรัพย์สินพนันได้ในวงพนันกฎหมายให้ศาลริบได้เสียทั้งสิ้น แต่ถ้าเป็นทรัพย์สินที่มิได้เอาออกพนันก็จะริบไม่ได้ เงินหรือของรางวัลที่ใช้เป็นสินพนันแม้ในขณะจับได้จะยังไม่เป็นสินพนันหรือรางวัลในการพนันก็ยังริบได้ เช่น เงินกองกลางที่ผู้เล่นเอาวางไว้หน้าเจ้ามือ หรือของรางวัลที่วางไว้สำหรับให้แก่ผู้จับสลากได้ ศาลริบได้ทั้งสิ้น ส่วนสิ่งของที่จะถือได้ว่าเป็นสินพนันต้องเป็นสิ่งของที่มีค่าพอในตัวของมันเองเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นพนัน หมายถึง อุปกรณ์สำหรับใช้เล่นพนัน ซึ่งกฎหมายให้ริบตามประมวลกฎหมายอาญา หมายความว่าให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาได้ โดยพิจารณาว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการเล่นพนันหรือไม่ หรือทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้อื่นที่มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการเล่นการพนันนั้นหรือไม่ ซึ่งหากศาลริบเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นพนัน เจ้าของที่แท้จริงไม่รู้เห็นเป็นใจในการเล่นพนันนั้นมีสิทธิร้องขอคืนต่อศาลได้ แต่ถ้าเป็นสินพนันนั้นเจ้าของที่แท้จริงแม้จะไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยก็จะร้องขอคืนต่อศาลมิได้ jumbo jili สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ และสวีป หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใด ต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราก่อน จึงจะนำออกจำหน่ายได้ ถ้ายังมิได้รับอนุญาตให้มีการเล่น…

ลักษณะของการกระทำผิด

Posted on

การพนัน ลักษณะของการกระทำผิด การเล่นการพนันตามที่พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 กำหนดไว้ สามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ1.การเล่นที่เป็นการห้ามเด็ดขาดตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 คือ การเล่นตามบัญชี ก. การเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายบัญชี ก. และการเล่นร้ายแรงอื่นใดที่กำหนดห้ามไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดห้ามมิให้จัดให้มี หรือเข้าเล่นหรือเข้าพนัน แม้จะอนุญาตให้เล่นก็เล่นไม่ได้ เพราะเป็นการเล่นที่กฎหมายไม่ให้ออกใบอนุญาตให้เล่น กันได้ นอกจากรัฐบาลจะพิจารณาเห็นว่า สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใด ก็อนุญาตได้โดยมีพระราชกฤษฎีกาให้เล่นในสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นการเล่นที่ต้องขออนุญาตตามมาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 คือ การเล่นที่ระบุไว้ในบัญชี ข. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ จะจัดให้มีขึ้นได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้…

บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน

Posted on

บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในการเล่นพนัน มีอยู่ 2 ฝ่าย คือ ผู้จัดให้มีการเล่น และผู้เล่น ผู้จัดให้มีการเล่น หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า เจ้าสำนัก หรือเจ้ามือ ตามมาตรา 5 นั้น จะต้องดูเจตนาโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นหลัก ซึ่งถ้าเป็นการกระทำความผิดตามบัญชี ก. จะมีความผิดทันที เพราะกฎหมายกำหนดให้ห้ามเล่นโดยเด็ดขาดเว้นแต่รัฐบาลจะอนุญาตให้เล่น ณ สถานที่ใดโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ส่วนการกระทำความผิดตามบัญชี ข. ที่เป็นเรื่องของการได้รับอนุญาต จะเป็นความผิดต่อเมื่อหากมีการเล่นที่พลิกแพลงผิดเงื่อนไขจากที่ตนได้รับอนุญาต ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา 12 ซึ่งความผิดของผู้จัดให้มีการเล่นการพนันจะไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเพิ่มอีกกรณีหนึ่ ผู้เล่น หมายถึง ผู้อยู่ในวงการเล่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นการพนันหรือผู้ดูการพนันซึ่งเป็นปัญหาที่จะพิสูจน์ได้ยากผู้ที่อยู่ในวงการเล่นคนใดเป็น ผู้เล่นพนันบ้าง กฎหมายจึงได้กำหนดข้อสันนิษฐานไว้ตามมาตรา 6 ว่าแม้จะไม่ได้เล่นด้วยแต่อยู่ในวงการเล่นก็ถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้เล่นด้วย เว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรืองานนักขัตฤกษ์ หรือในที่สาธารณสถาน ส่วนความผิดตามมาตรา 5…

กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

Posted on

กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนันพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 เหตุผลความจำเป็นในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478หลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2473 เป็นต้นมา การพนันที่ได้บัญญัติให้มีการควบคุมตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้กฎหมายที่มีใช้ในปัจจุบันอยู่ล้าสมัย ไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยในปัจจุบัน อีกทั้งจะได้มีการเพิ่มเติมและรวบรวมพระราชบัญญัติการพะนันเสียใหม่ ดังนั้น เมื่อวันที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2478 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันท มหิดล จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎหมายขึ้นใหม่ เรียกว่า “พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2478 เป็นต้นไป โดยกฎหมายฉบับนี้มีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2473 และบรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับซึ่งมีความขัดหรือแย้งกับทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความในมาตรา…

การพนันและขันต่อ

Posted on

การพนันและขันต่อ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประวัติและวิวัฒนาการของการพนันและขันต่อนั้น มีประวัติและวิวัฒนาการเช่นเดียวกันกับการพนัน กล่าวคือ การพนันมีมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากมนุษย์ได้ เหมือนเป็นมรดกในสังคม โดยที่บางสังคมอนุญาต ให้เล่นได้ บางสังคมไม่ให้เปิดคาสิโน (casino) ก็เพราะเห็นว่าจะเป็นการมอมเมาสมาชิกในสังคม และประชาชนในประเทศทั้งยังมีผลเสีย แต่ก็มีการผ่อนปรนอยู่บ้าง ในประเทศไทยการพนันเริ่มเข้ามาโดยทางการค้า ซึ่งในสมัยก่อนประเทศจีนเป็น ผู้นำเข้ามา ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ก็มีการตั้งบ่อนมีการเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าบ่อนเรียกว่า “อากรบ่อนเบี้ย” จนถึงรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีการเก็บเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยรายได้ที่เสียไปในการค้าขายกับต่างประเทศ การพนันและขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 18 บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ jumbo jili มาตรา 853 “อันการพนันขันต่อนั้นท่านว่าหาก่อให้เกิดหนี้ไม่ สิ่งที่ได้ให้กันไปในการพนันหรือขันต่อก็จะทวงคืนไม่ได้ เพราะเหตุหามูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดมิได้ข้อบัญญัติที่กล่าวนี้…

ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”

Posted on

การพนัน ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”“พนันขันต่อ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง การพนันซึ่งได้เสียกันโดยวิธีต่อรองการพนัน (Gambling) หมายถึง การเข้าเล่นเพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้วยไหวพริบและฝีมือ ขันต่อ (Betting) หมายถึง การเข้าเล่นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยอาศัยการเสี่ยงโชคในเหตุการณ์อันไม่แน่นอนอันจะเกิดในภายหน้า โดยคู่สัญญา มีความคิดเห็นไม่ตรงกันข้อแตกต่างระหว่างการพนันและขันต่อก็คือ การพนันนั้นผู้เข้าเล่นต้องใช้ไหวพริบและฝีมือร่วมกับเหตุการณ์อันเป็นเงื่อนไขแห่งการแพ้ชนะด้วย แม้จะเพียงฝ่ายเดียวก็ตาม ส่วนการขันต่อนั้น ผู้เข้าเล่นไม่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์อันเป็นเงื่อนไขแห่งการแพ้ชนะกัน การแพ้ชนะนั้นขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้ตกลงกันว่าจะมีผลไปในทางใด jumbo jili “การพนันและขันต่อ” ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้ในเอกเทศสัญญา ตั้งแต่มาตรา 853 ถึงมาตรา 855การพนันหรือขันต่อ คือสัญญาซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่า เมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่แน่นอนเกิดขึ้นตรงตามเงื่อนไขของสัญญาแล้ว จะก่อให้เกิดผลแพ้ชนะกับคู่สัญญานั้น คู่สัญญาฝ่ายที่แพ้จะชำระหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตกลงไว้ให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายที่ชนะ และมีผู้อธิบายอย่างกว้างๆ ว่า การพนันหรือขันต่อนั้น…