ใบอนุญาต

การพนัน สินบนนำจับ สินบนนำจับตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึงเงินรางวัลที่รัฐให้แก่บุคคลใดที่ชี้ช่องให้เจ้าพนักงานไปจับการพนันรายใดรายหนึ่งได้สำเร็จ ส่วนสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา หมายถึงเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นที่ให้แก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้เขากระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่ของตน
สินบนนำจับตามมาตรา 15 เป็นมาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมาย โดยให้ผู้กระทำผิดเป็นผู้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับเป็นจำนวนเงินกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วย หรือถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าว ให้รัฐจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดที่ชี้ช่องให้เจ้าพนักงานไปจับการพนันรายใดรายหนึ่งได้สำเร็จ โดยจ่ายจากเงินของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดหรือจากเงินค่าปรับที่ชำระต่อศาล หากผู้กระทำผิดได้รับโทษจำคุกแต่เพียงอย่างเดียวก็จะให้สินบนนำจับมิได้ แม้คดีนั้นจะมีเงินของกลางที่ศาลสั่งให้ริบอยู่ด้วยก็ตาม เนื่องจากมาตรา 15 กำหนดให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับก่อน ถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระเงินสินบนจึงให้ศาลสั่งให้จ่ายเงิน ที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางที่ศาลสั่งริบไว้ หรือถ้าไม่มีของกลางให้ริบก็ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาล

jumbo jili

ส่วนการฟ้องให้สั่งจ่ายสินบนนำจับนั้น ต้องขอโดยอัยการในขณะฟ้องคดีความผิด โดยระบุไว้ในคำขอท้ายฟ้องว่า และสั่งจ่ายสินบนนำจับแก่ผู้นำจับตามกฎหมายด้วย”
สินบนนำจับตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึงเงินรางวัลที่รัฐให้แก่บุคคลใดที่ชี้ช่องให้เจ้าพนักงานไปจับการพนันรายใดรายหนึ่งได้สำเร็จ ส่วนสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา หมายถึงเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นที่ให้แก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้เขากระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่ของตน สินบนนำจับตามมาตรา 15 เป็นมาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมาย โดยให้ผู้กระทำผิดเป็นผู้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับเป็นจำนวนเงินกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วย หรือถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าว ให้รัฐจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดที่ชี้ช่องให้เจ้าพนักงานไปจับการพนันรายใดรายหนึ่งได้สำเร็จ โดยจ่ายจากเงินของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดหรือจากเงินค่าปรับที่ชำระต่อศาล หากผู้กระทำผิดได้รับโทษจำคุกแต่เพียงอย่างเดียวก็จะให้สินบนนำจับมิได้ แม้คดีนั้นจะมีเงินของกลางที่ศาลสั่งให้ริบอยู่ด้วยก็ตาม เนื่องจากมาตรา 15 กำหนดให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับก่อน ถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระเงินสินบนจึงให้ศาลสั่งให้จ่ายเงิน ที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางที่ศาลสั่งริบไว้ หรือถ้าไม่มีของกลางให้ริบก็ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาล

สล็อต

เมื่อศาลสั่งจ่ายเงินสินบนแล้วเป็นหน้าที่ของผู้นำจับที่จะต้องมายื่นคำร้องขอรับเงินสินบนจากศาลด้วยตนเอง เวลาที่จะมายื่นได้ก็ต้องรอให้คดีถึงที่สุดแล้ว แต่ถ้าผู้นำจับไม่มาด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้โจทก์หรือผู้ใดมารับแทนก็ได้”จำเดิมแต่ได้ออกประกาศประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ 2 แต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2466 เป็นต้นมา ได้มีความเห็นแนะนำมากหลายเพื่อยังประมวลกฎหมายนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเมื่อได้พิจารณาโดยถ่องแท้แล้ว เห็นเป็นการสมควรให้ตรวจชำระบทบัญญัติในบรรพ 1 และ 2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นใหม่ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า บทบัญญัติเดิมในบรรพ 1 และ 2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ประกาศไว้แต่ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2466 นั้น ให้ยกเลิกเสียสิ้น และใช้บทบัญญัติที่ได้ตรวจชำระใหม่ต่อท้ายพระราชกฤษฎีกานี้แทนสืบไป อนึ่ง หยุด แสงอุทัย ศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เหตุผลอีกประการหนึ่งของการยกเลิกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และบรรพ 2 เดิม ก่อนให้ใช้ที่ตรวจชำระใหม่นั้น ว่า

สล็อตออนไลน์

เมื่อได้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และบรรพ 2 ที่ถูกยกเลิกมาเปรียบเทียบกับกฎหมายปัจจุบัน ก็ปรากฏว่า กฎหมายเก่าได้ร่างขึ้นโดยเทียบเคียงจากกฎหมายฝรั่งเศสและสวิสซึ่งใช้หลัก ‘สัญญา’ เป็นหลักทั่วไป ซึ่งอาจถือได้ว่าล่วงพ้นสมัย ส่วนกฎหมายปัจจุบันนั้นใช้หลัก ‘นิติกรรม’ เป็นหลักทั่วไป โดยเทียบมาจากกฎหมายเยอรมันและญี่ปุ่น ซึ่งนับว่าเป็นกฎหมายที่ทันสมัยกว่า เพราะได้บัญญัติขึ้นหลังกฎหมายฝรั่งเศสตั้งเกือบร้อยปี นอกจากนี้ ยังปรากฏว่ามีข้อขาดตกบกพร่องในกฎหมายเก่าอีกมาก แต่ทั้งนี้ ไม่ควรจะถือว่าการทำประมวลกฎหมายฉบับที่ถูกยกเลิกไม่อำนวยประโยชน์เสียเลย เพราะได้ทำให้การทำประมวลกฎหมายแพ่ง บรรพ 1 และบรรพ 2 ฉบับปัจจุบัน สำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น” สอดคล้องกับที่ สมยศ เชื้อไทย รองศาสตราจารย์คณะเดียวกัน แสดงความคิดเห็นว่า

jumboslot

“การเปลี่ยนแปลงครั้งหลังนี้มีข้อสังเกตว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นการตัดสินใจเปลี่ยนจากการใช้ประมวลกฎหมายตามอย่างประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสมาใช้ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ซึ่งระบบประมวลกฎหมายแพ่งของฝรั่งเศสและของเยอรมันแม้ต่างก็เป็นระบบซีวิลลอว์ด้วยกัน แต่ก็ยังมีนิติวิธีที่แตกต่างในข้อสำคัญหลายประการ ทั้งนี้ เพราะประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันได้รับอิทธิพลจากสำนักประวัติศาสตร์ (Historical School) ซึ่งสำนักนี้ถือว่าส่วนสำคัญของกฎหมายนั้นมาจากขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันจึงเน้นความสำคัญของจารีตประเพณี ตรงกันข้ามกับฝรั่งเศส ซึ่งถือกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นสำคัญและมีความคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อจารีตประเพณี จะใช้จารีตประเพณีมาชี้ขาดตัดสินได้ก็เฉพาะกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เพราะประมวลกฎหมายของฝรั่งเศสได้รับอิทธิพลมาจากสำนักกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law School) และความคิดของกระบวนการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสเมือปี ค.ศ. 1789”

slot