สถานที่ยื่นใบอนุญาต

ข้อ 15 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กำหนดให้ผู้ใดที่ประสงค์จะจัดให้มีการเล่นการพนันตามบัญชี ข. หรือการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมาตรา 8 ให้ทำคำขอตามแบบยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประจำท้องที่ ดังนี้
ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่กรมการปกครอง ในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่ที่ทำการปกครองอำเภอ หรือที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอ ใบอนุญาต
กำหนดอายุใบอนุญาตให้เล่นการพนันตามบัญชี ข. ต้องไม่เกินจำนวนวันและเวลาดังต่อไปนี้

jumbo jili

การพนันที่มีอายุใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งวัน และให้เล่นได้ภายในกำหนดเวลา ดังนี้
1.เวลา 07.00 นาฬิกา ถึง 19.00 นาฬิกา ได้แก่

 • การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน ซึ่งไม่มีการเล่น โตแตไลเซเตอร์ รวมอยู่ด้วย
 • แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ
 • ข้องอ้อย
  2.เวลา 07.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ได้แก่
 • ชี้รูป
 • โยนห่วง
 • โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ
 • ตกเบ็ด
 • จับสลากโดยวิธีใดๆ
 • ยิงเป้า
 • ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใดๆ
 • เต๋าข้ามด่าน
 • หมากแกว
 • หมากหัวแดง
 • บิงโก
 • สะบ้าทอย
 • สะบ้าชุด

สล็อต

3.เวลา 12.00 นาฬิกา ถึง 20.00 นาฬิกา ได้แก่

 • การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน ซึ่งมีการเล่น โตแตไลเซเตอร์ รวมอยู่ด้วย
 • โตแตไลเซเตอร์ สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • บุ๊กเมกิง สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
  เวลา 12.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ได้แก่
 • ชกมวย มวยปล้ำ
  4.เวลา 12.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา สำหรับ วันอาทิตย์ หรือเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา สำหรับวันอื่นๆ ได้แก่
 • ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่างๆ
 • ดวด

สล็อตออนไลน์

การพนัน สถานที่ยื่นใบอนุญาต ข้อ 15 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กำหนดให้ผู้ใดที่ประสงค์จะจัดให้มีการเล่นการพนันตามบัญชี ข. หรือการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมาตรา 8 ให้ทำคำขอตามแบบยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประจำท้องที่ ดังนี้ ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่กรมการปกครอง ในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่ที่ทำการปกครองอำเภอ หรือที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอ อายุใบอนุญาต กำหนดอายุใบอนุญาตให้เล่นการพนันตามบัญชี ข. ต้องไม่เกินจำนวนวันและเวลาดังต่อไปนี้ การพนันที่มีอายุใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งวัน และให้เล่นได้ภายในกำหนดเวลา ดังนี้
เวลา 07.00 นาฬิกา ถึง 19.00 นาฬิกา ได้แก่

 • การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน ซึ่งไม่มีการเล่น โตแตไลเซเตอร์ รวมอยู่ด้วย
 • แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ
 • ข้องอ้อย
  เวลา 07.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ได้แก่
 • ชี้รูป
 • โยนห่วง
 • โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ
 • ตกเบ็ด
 • จับสลากโดยวิธีใดๆ
 • ยิงเป้า
 • ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใดๆ
 • เต๋าข้ามด่าน
 • หมากแกว
 • หมากหัวแดง
 • บิงโก
 • สะบ้าทอย
 • สะบ้าชุด
  เวลา 12.00 นาฬิกา ถึง 20.00 นาฬิกา ได้แก่

jumboslot

เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกลพลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุนหรือวิธีอื่นใดซึ่งสามารถทำให้แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ก็ตาม อายุใบอนุญาตในการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพให้นับแต่วันที่เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตจนถึงวันที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกำหนดให้ตามที่เห็นสมควร และการเสี่ยงโชคแต่ละคราวต้องอยู่ภายในเวลา 7.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา แห่งวันที่กำหนดไว้

slot