เงินดิจิทัลป่วน แบงค์ชาติขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency!!!

Posted on

เงินดิจิทัลป่วน แบงค์ชาติขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency!!! joker123 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทำหนังสือถึงสถาบันการเงินทุกแห่ง ลงนามโดยนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรื่อง ขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องับคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) โดยระบุว่า สล็อต ปัจจุบัน วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการทำธุรกรรมทางการเงินและพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการเงินในลักษณะต่างๆ รวมถึงการกำเนิดคริปโตเคอเรนซี เช่น Bitcoin หรือ Ether โดยคริปโตเคอเรนซีบางประเภทไม่สามารถระบุผู้ออกได้อย่างชัดเจน ไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันตามมูลค่า หรือไม่มีสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งผู้ที่ต้องการทำธุรกรรมดังกล่าวสามารถทำรายการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยที่ผ่านมา ราคาของคริปโตเคอเรนซีมีความผันผวนสูง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการเก็งกำไร ผู้ทำธุรกรรมจึงมีความเสี่ยงจากการขาดทุนสูง รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในระยะเวลาอันรวดเร็วได้ในประเทศไทย คริปโตเคอเรนซียังไม่มีคุณสมบัติเป็นเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย และยังไม่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานใดเป็นการเฉพาะ ผู้ทำธุรกรรมอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ใช้บริการทางการเงินในกรณีถูกหลอกลวง หรือเกิดปัญหาในการทำธุรกรรม นอกจากนี้ การใช้คริปโตเคอเรนซีอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทำผิดกฎหมายได้ เช่น…

เกาหลีใต้สนับสนุนการทำธุรกรรมปกติด้วยสกุลเงินดิจิทัล หลังมีมาตรการรองรับที่ชัดเจนขึ้น

Posted on

เกาหลีใต้สนับสนุนการทำธุรกรรมปกติด้วยสกุลเงินดิจิทัล หลังมีมาตรการรองรับที่ชัดเจนขึ้น joker123 นายโช ฮึง ซิก ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับสถาบันการเงิน (FSS) ของเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่า รัฐบาลจะสนับสนุนการทำธุรกรรมปกติด้วยสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงท่าทีจากเมื่อช่วงสามสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลได้ประกาศห้ามทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลผ่านบัญชีธนาคารนิรนาม สล็อต ก่อนหน้านี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศใช้กฎระเบียบเพื่อควบคุมการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล โดยได้มีการเปิดตัวระบบการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งจะอนุญาตให้ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เฉพาะในรายที่ใช้ชื่อจริงในบัญชีธนาคารเท่านั้น เพื่อป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมอื่นๆพ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กำหนดนิยามของสินทรัพย์ดิจิทัลในมาตรา 3 ดังนี้ทรัพย์สินดิจิทัล หมายความว่า คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency), โทเคนดิจิทัล (Digital Token)คริปโทเคอร์เรนซี หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล และให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดโทเคนดิจิทัล หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้…

กฎหมายเงินดิจิทัลประกาศใช้แล้ว ระบุคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลคือสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมเก็บภาษี 15 เปอร์เซ็นต์

Posted on

กฎหมายเงินดิจิทัลประกาศใช้แล้ว ระบุคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลคือสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมเก็บภาษี 15 เปอร์เซ็นต์ joker123 หลังจากผ่านกระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ในที่สุด กฎหมายเงินดิจิทัล หรือ พระราชกำหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ก็ได้รับการประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว สล็อต พรก. นี้ มีการให้คำจำกัดความสิ่งที่เกี่ยวของกับ“สินทรัพย์ดิจิทัล” อันได้แก่ คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลไว้ดังนี้“คริปโทเคอร์เรนซี”หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล และให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด“โทเคนดิจิทัล”หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1 กำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ2 กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ และให้หมายความรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดการเสนอขายโทเคนดิจิทัลในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน ผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่ประสงค์จะเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และให้กระทำได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด และต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน…

เงินในโลกดิจิตอล

Posted on

เงินในโลกดิจิตอล joker123 ในยุคปจจุบันที่เทคโนโลยีได้ รับการพัฒนาไปอยางกาวกระโดด จนในบางครั้งประชาชนอยางเรา ๆ ทาน ๆ ก็ไมสามารถที่จะติดตาม ทําความรูจักและเขาใจกับสิ่งตาง ๆ ที่ถูกประดิษฐ คิดคนขึ้นมาใหมไดทันไป ทั้งหมด และนั่นก็คงจะรวมไปถึงนวัตกรรมการชําระเงินลาสุดที่ไดรับการพูดถึงอยางหนาหูในชวงที่ผานมา ซึ่งเรียกวา “Bitcoin” ดวยเชนกัน สล็อต Bitcoin คือ หนวยขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นจากกลไกทางคอมพิวเตอรที่ถูกสรางขึ้นโดย บุคคลลึกลับ (ปจจุบันเชื่อกันวาคือ Mr.Satoshi Nakamoto)จัดอยูในกลุมที่เรียกกันวา เงินดิจิตอล (Digital money) หรือ เงินเสมือนจริง (Virtual currency) ซึ่ง Bitcoin เริ่มถูกนํามาใชในป 2552 โดยคนกลุมหนึ่งเพื่อ การชําระ…

เงินดิจิตอล: บริบทของการพิจารณาความเป็นเงิน

Posted on

เงินดิจิตอล: บริบทของการพิจารณาความเป็นเงิน joker123 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านเศรษฐกิจและด้านการเงิน จึง ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินเกิดขึ้นมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการและอํานวยความ สะดวกให้กับสังคม โดยหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่ได้รับการกล่าวถึงมากในปัจจุบันคือเงินที่อยู่ในรูปแบบ ของเงินดิจิตอล แต่ปัญหาที่พบคือสังคมยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเงินดิจิตอล บทความนี้จึงได้เทียบให้เห็นถึง ความแตกต่างของเงินดิจิตอลกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเงินทั้งสองประเภทมีความใกล้เคียงกันมาก จนทําให้ สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นสิ่งเดียวกัน และได้ทําการวิเคราะห์ถึงเงินดิจิตอล ในบริบทของความ เป็นเงิน สล็อต เงินอิเล็กทรอนิกส์หมายถึง มูลค่าเงินที่บันทึก ในชิพคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในบัตรพลาสติกหรือเครือข่าย อิเล็กทรอนิกส์โดยเงิน ที่อยู่ในรูปแบบของเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการนําเงินสกุลเดิมที่มีอยู่แล้วมาบันทึกข้อมูล ลงในบัตรพลาสติกหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าเท่านั้น ส่วนเงิน ดิจิตอลจะเป็นรูปแบบของการสร้างหน่วยเงิน ที่ใช้ในการซื้อขายเป็นสกุลของตนเอง โดยใช้คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย และมีการคิดค้นระบบป้องกัน มาใช้ควบคู่กับการเข้ารหัสของเงินในแต่ละสกุล ซึ่ง หากวิเคราะห์ถึงบทบาทหน้าที่ของเงินเงินดิจิตอล ยังมีจุดด้อยในส่วนของการใช้เป็นมาตรฐานในการชําระหนี้ ในภายหน้า…

Bitcoin เงินดิจิทัล : จับต้องไม่ได้แต่ใช้งานได้จริง

Posted on

Bitcoin เงินดิจิทัล : จับต้องไม่ได้แต่ใช้งานได้จริง joker123 รัฐบาลหลายๆ ประเทศให้ความสนใจกับสกุลเงิน Bitcoin ”บิทคอยน์” มากขึ้น มีทั้งการยอมรับและไม่ยอมรับ ด้วยปัจจัยด้านความเชื่อมั่นของมูลค่า เนื่องจากยังมีราคาที่ผันผวนและผู้คนยังไม่รู้จักสกุลเงินประเภทนี้ดีพอ สล็อต ปี 2017 เหมือนจะเป็นปีทองของ Bitcoin ด้วยราคาที่พุงสูงถึง 600,000 บาท ต่อ 1 เหรียญ แพงกว่าทองคำถึง 2 เท่าตัวเลยทีเดียว ที่ผ่านมาแม้จะได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงและมีกระแสว่าจะเป็นสกุลเงินที่เข้ามาเปลี่ยนโลก ทว่ายังไม่ได้แพร่หลายในทุกกลุ่มคน และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2018 นี้บิทคอยน์จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอย่างแน่นอนBitcoin คืออะไร ทำอย่างไรถึงจะมีไว้ครอบครอง?บิทคอยน์ เป็นชื่อของสกุลเงินดิจิทัลชนิดหนึ่ง ถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย ๆ ก็เหมือนสกุลเงินบาท ดอลล่าร์ หยวน…

ทำความรู้จัก “เงินดิจิทัล”ที่ออกโดยธนาคารกลาง

Posted on

ทำความรู้จัก “เงินดิจิทัล”ที่ออกโดยธนาคารกลาง joker123 Central Bank Digital Currency หรือ CBDC คือ “เงิน” ในรูปแบบ “ดิจิทัล” ที่ออกโดย “ธนาคารกลาง” ซึ่งมีมูลค่าที่คงที่ และท าหน้าที่ เหมือนกับเงินในรูปแบบเหรียญและธนบัตร จึงแตกต่างจาก Cryptocurrency อื่นๆ สล็อต CBDC เป็นเทรนด์ที่ธนาคารกลางทั่วโลกก าลังให้ความสนใจศึกษาและ ทดลองความเป็นไปได้ เช่น จีน สวีเดน สิงคโปร์ ฮ่องกง และไทย แต่ ผลส ารวจธนาคารกลางกว่า 66 แห่ง ของ BIS…

CBDC คืออะไร?

Posted on

CBDC คืออะไร? joker123 Central Bank Digital Currency หรือ CBDC คือ“เงิน” ในรูปแบบ “ดิจิทัล” ที่ออกโดย “ธนาคารกลาง” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิวัฒนาการของเงินที่ ผสมผสานความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้าไป (รูปที่ 1) แต่ยังคงมีมูลค่าที่ คงที่เช่นเดิม ท าให้ CBDC มีฟังก์ชันของเงินเหมือนกับเงินในรูปแบบเหรียญ และธนบัตร (Fiat Money) ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็น สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Medium of Exchange) มีหน่วยวัดทางบัญชี ในการวัดมูลค่าสินค้าและบริการ (Unit of Account) และเป็นตัวเก็บมูลค่า (Store…

เงินสกุลดิจิทัลมีความน่าเชื่อถือหรือไม่

Posted on

เงินสกุลดิจิทัลมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ joker123 ปัจจุบัน เงินสกุลดิจิทัลเป็นเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงไม่มีการใช้สินทรัพย์เช่น ทองคำ หรือตราสารมาค้ำประกัน ดังเช่นการพิมพ์ธนบัตรของสกุลเงินประเทศต่างๆ โดยที่ราคาหรือมูลค่าของเงินสกุลดิจิทัลนั้นจะขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทาน ถือเป็นกลไกตลาดอย่างแท้จริง ผู้สนใจเงินสกุลดิจิทัลนั้นมีหลากหลาย ตั้งแต่การทดลองเล่นกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการเงินด้วยความอยากรู้อยากเห็น การขุดเหมือง (ร่วมผลิตเงินสกุลดิจิทัล) เพื่อหวังผลตอบแทน การใช้เงินสกุลดิจิทัลเป็นทางเลือกในการเก็บเงิน การลงทุนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อหวังกำไร หรือแม้แต่การลงทุนกับกลุ่มสตาร์ทอัพที่ระดมทุนแบบ Initial Coin Offering (ICO) สล็อต โดยที่ตลาดเงินสกุลดิจิทัลเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงมาก ซึ่งตลาดเงินสกุลดิจิทัลนั้นมีเงินลงทุนไหลเข้ามามาก ทำให้ราคาเกิดความผันผวน และตลาดมีความอ่อนไหวสูง ยกตัวอย่างเช่น ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ราคาของบิตคอยน์เกิดการตกลงอย่างรุนแรงถึง 12 ครั้ง และนับตั้งแต่เกิดการพัฒนาเงินสกุลดิจิทัล นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลและนักการเงินที่มีชื่อเสียงหลายคน เช่น Paul Krugman, Joseph…

สกุลเงินดิจิทัล’ ใกล้ตัวเราแค่ไหน?

Posted on

สกุลเงินดิจิทัล’ ใกล้ตัวเราแค่ไหน? joker123 “เงินดิจิทัล (digital money)” ในประเทศไทย เช่น เงินใน e-wallet บัตร 7-11 บัตรรถไฟฟ้า ไว้ว่าคนไทยเปิดรับทำให้เติบโตเร็วมาก วันนี้จึงอยากถือโอกาสชวนผู้อ่านคุยเรื่องต่อเนื่องเกี่ยวกับ “สกุลเงินดิจิทัล (digital currencies)” ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแค่ไหน สล็อต สกุลเงินดิจิทัล vs เงินดิจิทัล?ทั้งสองอย่างเหมือนกันตรงคำว่า “ดิจิทัล” ที่จับต้องไม่ได้ แต่มีตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ความต่างคือ “เงินดิจิทัล” มีเงินสกุลท้องถิ่นหนุนหลัง เช่น ต้องนำเงินบาทมาชำระผู้ให้บริการ e-money ก่อนใช้ชำระค่าสินค้า จึงมีหน่วยเป็นเงินสกุลท้องถิ่นและมีมูลค่าแน่นอน“สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency)” เช่น บิทคอยน์ (Bitcoin)…